RỌ TRỒNG THỦY CANH – ĐƯỜNG KÍNH 65mm

 2,000

RỌ TRỒNG THỦY CANH – ĐỒNG TIỀN

Sản phẩm chuyên dùng cho hệ thống thủy canh.